Понеділок, 21.10.2019, 23:21
Вітаю Вас Гість | RSS

Прилуцький міський Центр науково-технічної творчості молоді

Меню сайту
МОН,молоді спорту
Osvita.ua
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Психологічна служба

РОЗВИТОК  ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ ШКОЛЯРІВ

У ПОЗАШКІЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Позашкільна діяльність сьогодні розглядається як одна з головних ланок безперервної освіти в системі виховання всебічно розвиненої особистості, найповнішого розкриття її задатків і нахилів, створення умов для розвитку й підтримки талантів та обдарувань у різних галузях знань; забезпечення при цьому можливостей щодо вибору діяльності, до якої дитина проявляє зацікавленість, створення необхідних умов для прояву її природних здібностей.

Широка мережа позашкільних закладів дає змогу учнівській молоді задовольнити потреби в додатковій освіті та змістовному дозвіллі, розвивати творчі здібності.

Позашкільний педагогічний процес будується на обов'язковому заохоченні різнобічного творчого самовиявлення учня, багатстві вражень, створенні оптимальних особистісних стосунків, які є джерелом продуктивної творчої діяльності дитячої спільноти.

У ПНЗ панує невимушене, неформальне спілкування, вільний вибір форм і засобів діяльності, які керівник гуртка використовує на свій розсуд, керуючись психофізіологічними особливостями розвитку дітей, власним досвідом, традиціями закладу, можливостями тощо.

Крім того, сама організація вихованців. їхньої діяльності у позашкільному закладі досить різноманітна. Уся позашкільна виховна робота спрямована на розвиток творчої особистості. її ініціативи з урахуванням потреб і здібностей. Завдяки саме такій організації діяльності гуртківців у позашкільних закладах виникає можливість зацікавити їх творчістю, спонукати їхнє прагнення щодо набуття необхідних прийомів та засобів, які визначають нестандартність, оригінальність.

Позашкільні установи мають яскраво виражену специфіку впливу на особистість дитини. Передусім, це добровільність і право вибору занять, різноманітність і альтернативність спілкування як з ровесниками, так і з керівниками гуртків і секцій: диференційованість за інтересами та захопленнями, унікальні можливості щодо інтелектуального та творчого становлення особистості. У позашкільних установах створені найбільш сприятливі умови щодо розвитку творчого потенціалу особистості, її задатків та здібностей.

Виховний потенціал позашкільного закладу зумовлений такими факторами:

 • особливі відносини, які найкращим чином залучають кожну дитину до активної перетворюючої діяльності;

 • забезпечення можливості практичного здійснення розвитку творчих інтересів і здібностей;

 • вільний вибір будь-якого виду діяльності;

 • наявність технологій виховання всебічно розвиненої гармонійної особистості, створення такого типу відносин, за якими сама особистість прагне максимальної реалізації своїх сил і здібностей.

Головною метою позашкільних закладів є забезпечення потреб у творчій самореалізації, здобуття додаткових знань, умінь та навичок за інтересами і вибором, а основним видом діяльності в умовах ПНЗ є робота в гуртках, секціях та творчих об'єднаннях різних напрямків.

Творчі здібності дітей є сукупністю властивостей і якостей особистості, які сприяють саморозвитку та самореалізації особистості. До того ж, здібності до творчості – універсальна якість особистості, бо її компоненти, сформовані в будь-якому виді творчості (художньому, технічному тощо), можуть проявлятися й здобувати свій подальший розвиток в інших видах творчої діяльності.

Ефективність роботи щодо розвитку у вихованців позашкільних закладів творчих здібностей залежить від дотримання ряду умов. По-перше, завдання, які пропонуються дітям, повинні бути спрямовані не лише на відпрацювання алгоритму виконання, а містити і такі компоненти, які вимагають інтуїції, нестандартного підходу, творчого мислення тощо. З цією метою бажано пропонувати учням варіативні завдання, що поступово дозволяють розвити творчий підхід, самостійність прийняття рішень у використанні того чи іншого прийому, тобто виробляється творчий стиль діяльності, розвивається уява, здатність втілювати свої задуми в реальність.

По-друге, навчально-виховний процес слід насичувати такою творчою діяльністю, яка б сприяла повному задоволенню і розвитку пізнавальних можливостей гуртківців, надавала їм максимальну свободу для творчого зростання, пробуджувала прагнення цікаво і змістовно проводити дозвілля, тобто він повинен передбачати органічне поєднання професійної діяльності керівників гуртків з творчими намірами і діями дітей в єдиному пізнавально-творчому процесі. Внаслідок цього з'являється свідоме прагнення до самоосвіти, самовдосконалення, самореалізації. набуття необхідних вмінь та навичок щодо творчого розв'язання поставлених завдань, отже, поступово здійснюється становлення тих властивостей і якостей, які є складовими творчих здібностей особистості.

Важливим показником, який свідчить про те, що дитина виявляє творче ставлення до виконання завдань, є наявність усвідомленого спонукання до творчості, потяг її до оволодіння знаннями, вміннями та навичками, які сприяють ефективному здійсненню творчого пошуку. Під усвідомленістю ми розуміємо поняття особистістю значущості творчості у процесі життєдіяльності, наявність потреби займатися творчою діяльністю.

Наступним показником творчого ставлення особистості до виконання будь-якого завдання є її спрямованість, бо вона є мотиваційним ядром особистості. Також для творчої діяльності важливо яскраво виражене БАЖАННЯ займатися творчістю.

Ще один показник – емоційна забарвленість процесу творчого пошуку при   розв'язанні   різних   творчих   проблем,   наявність  позитивних  емоцій   при досягненні кінцевої мети, відчуття впевненості в собі, у своїх можливостях і здатність знайти вихід з  проблемних ситуацій.

Ефективність педагогічного процесу в позашкільних закладах визначається появою таких психічних новоутворень як:

 • самостійна творча активність;

 • уміння   свідомо   та  корисно   використовувати   свій   вільний   час   із   метою гармонійного саморозвитку;

 • підвищення особистісного статусу дитини у колективі гуртка;

 • більш широкий спектр нестандартного мислення;

 • розкриття здібностей дитини.

Головна особливість творчої особистості – потреба у творчості, яка стає життєвою необхідністю. Треба тільки своєчасно виявити творчі здібності, зосередити увагу на їх розвитку, застерегти їх від згасання.

Педагогами та психологами доведено, що практично всіх дітей можна навчити творчо мислити, особливо якщо починати в молодшому шкільному віці.

Риси творчої особистості в структурі загальних здібностей:

 • самостійне перенесення знань і вмінь у нову ситуацію;

 • бачення нової функції знайомого об'єкта;

 • бачення нових проблем у знайомих ситуаціях;

 • бачення структури об'єкта;

 • високий рівень творчої уяви;

 • розумові здібності, розвинута пам'ять, досконале мислення, точність рухів.

Важливу роль у формуванні творчої особистості відіграє особистість педагога, керівника гуртка.

Дати імпульс розвитку творчих здібностей, підготувати до творчості може лише творча особистість, яка наділена яскраво вираженими креативними рисами: розвиненою творчою уявою, фантазією та інтуїцією, схильністю до педагогічних інновацій, розвиненістю продуктивного мислення, здатністю до комбінування, свободи асоціацій.

Дуже важливо своєчасно помітити та розвивати  природні  здібності і нахили дітей, що і є основним завданням для позашкільної освіти.

Адже, наприклад, молодший шкільний вік – сенситивний період для розвитку спеціальних здібностей. Для дітей молодшого шкільного віку характерні активне ставлення до дійсності, що їх оточує, підвищена реактивність, готовність до дії. Однак молодші школярі швидко втомлюються, а це викликає необхідність урізноманітнення видів діяльності та можливість їх зміни.

Дітям цього віку притаманні конкретність і образність мислення, емоційність, швидка зміна настрою. Недостатність життєвого досвіду й знань компенсується фантазією. Образність мислення, відсутність стереотипу, емоційність, естетичне ставлення до дійсності, що оточує, - ці якості притаманні всім молодшим школярам і свідчить про широкий рівень творчих здібностей вікової категорії у цілому.

Саме на цьому етапі починають виявлятися і спеціальні здібності: музичні, літературні, організаторські, здібності до художньо – театральної діяльності.

Позашкільна діяльність обумовлена емоційною привабливістю для молодших школярів. У молодшому шкільному віці розкриваються  літературні здібності дітей. Діти залюбки складають вірші, казки, оповідання. Літературні твори молодших школярів недосконалі за змістом і формою, проте вони мають велике значення для розвитку їхньої психіки в цілому. Виготський вважав, що було б несправедливо і неправильно розглядати дитину як письменника. Їй літературна творчість, необхідна перш за все для повного розгортання самого «автора».

На думку психологів Я.Коломенського, Е.Панька та інших, після 6 років у дітей розвиваються музичні здібності: ладове почуття, тонко диференційоване сприйняття, високо розвинуте музично-ритмічне почуття. Дітей із музичними здібностями відрізняє вміння передавати ігрові образи, довільність рухів, ініціатива.

В 6-7 років зароджується здібність до художньо-театральної діяльності. Сюжетно-рольова гра, яку Л.Виготський назвав «дев'ятим валом дошкільного виховання», у молодших школярів гармонійно змінюється захопленням ляльковим театром, театром іграшок, інсценуванням казок, байок, віршів.

Більшість молодших школярів виявляє нахили до образотворчого мистецтва, маючи високий рівень уяви та фантазії.

У цьому віці починають розвиватися організаційні та конструктивно-технічні здібності.

Тому спеціальні здібності, для розвитку який молодший шкільний вік найбільш сенситивний, можуть і повинні реалізовуватись у системі позашкільних закладів.

Виявлення і розвиток загальних здібностей – актуальна проблема позашкільної роботи. У всіх дітей  з нормальним розумовим розвитком можна сформувати процесуальні риси творчої особистості:

 • самостійне перенесення знань і вмінь у нову ситуацію;

 • бачення нової функції знайомого об'єкта;

 • бачення нових проблем у знайомих ситуаціях;

 • бачення структури об'єкта.

         Позашкільна діяльність сьогодні розглядається як важливий фактор найповнішого розкриття здібностей школярів та розв'язання різноманітних освітніх проблем, створення цілісної системи пошуку та виховання творчо обдарованої особистості.

Тобто, саме позашкільні заклади найдієвіше впливають на безперервне і свідоме духовне вдосконалення і самовизначення дітей.

Заняття в позашкільних закладах, будучи необов'язковими, природно «добудовують» незаповнені проміжки соціального становлення особистості. Свобода і можливість вибору улюблених занять у позашкільних закладах благотворно впливає на школярів. При цьому організація діяльності дітей у формі дозвілля сприяє вільному спілкуванню у середовищі ровесників, з якими дитина вважає себе найтісніше пов'язаною і авторитет яких для неї безперечний. У той же час, переживання успіху викликає позитивне ставлення до творчої діяльності, сприяє набуттю певного життєвого досвіду, навичок самостійної діяльності і поведінки, тобто поступово здійснюється становлення тих властивостей і якостей, які є складовими творчої особистості.

 
Календар
«  Жовтень 2019  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
Корисні посилання


Форма входу
Педагогічна преса
ПедПреса

Copyright MyCorp © 2019
Безкоштовний конструктор сайтів - uCoz